Podmínky užití webu

Podmínky užití webu

Podmínky užití webu


Závazná pravidla portálu Dračí Hlídka

1. Obecná ustanovení

web_picture_podminky2

1.1. Dračí Hlídka (dále jen Hlídka) je veřejně přístupným internetovým portálem. Na Hlídce jsou poskytovány veřejně dostupné služby dle typu účtu uživatele a schválené verze pravidel umožňující uživatelům Hlídky (dále jen uživatelé) přístup k obsahu portálu. Přístupem k obsahu je míněno – stahování aplikací, stahování textů dobrodružství, získávání informací týkajících se fantasy her, účast v komunitní části sloužící k seznámení hráčů a pořádání akcí, publikování textů a další služby.

1.2. Uživatelé provedením registrace na portálu Dračí Hlídka (dále jen registrace), bez ohledu na to, zda dojde k jejich certifikaci či nikoliv, se zavazují při využívání služeb Dračí Hlídky dodržovat tato závazná pravidla. Provedením registrace uživatel uzavírá smlouvu s majitelem práv k Dračí Hlídce, jejímž předmětem je poskytování služeb na Dračí Hlídce uživateli za podmínek stanovených těmito pravidly a dalšími pravidly uvedenými a oznámenými na internetovém portálu Dračí Hlídky.

1.3. Uživatelé jsou povinni respektovat a dodržovat práva vyplývající z ochrany autorských a průmyslových práv, zejména:

a) nevyužívat jakoukoliv část Dračí Hlídky komerčně a nezneužít jakoukoliv část Dračí Hlídky pro své obohacení (zejména nevyužívat Dračí Hlídku k šíření vlastních reklamních sdělení bez předchozího souhlasu majitele práv k Dračí Hlídce)
b) nezneužít a neporušit autorská práva oprávněných osob k softwaru a dalším výsledkům autorské činnosti na Dračí Hlídce (zejména nevyužívat zdrojový kód Dračí Hlídky nebo jeho části, nevyužívat grafiku Dračí Hlídky a zejména obsah v sekci „KE STAŽENÍ“, a to zejména prodejem, pronájmem, poskytnutím licence, distribucí nebo jiným převodem nebo zpřístupněním celku nebo jakékoliv části jiné osobě)
c) nezneužít a neporušit autorská práva oprávněných osob k softwaru a dalším výsledkům autorské činnosti na Dračí Hlídce jejich zpětným inženýrstvím, odvozením zdrojového kódu, úpravou, dekompilací nebo vytvořením odvozeného díla, stejně jako vytvořením odvozené grafiky nebo úpravou grafiky Dračí Hlídky
d) nezneužít a neporušit práva oprávněných osob k chráněným označením Dračí Hlídka, Hlídka a dalším chráněným označením.

1.4. Uživatelé jsou povinni nevyužívat Dračí Hlídku k provádění či propagaci aktivit, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména:

a) nezneužívat Dračí Hlídku k nabízení nebo šíření nelegálně získaných kopií autorských děl (např. nelegálně vypálených CD, cracků apod.)
b) nešířit nevyžádanou reklamu
c) nešířit informace, jejichž šíření je v rozporu s právními předpisy České republiky (např. propagace fašismu a jiných nezákonných hnutí)
d) nenarušovat osobnostní práva ostatních uživatelů Dračí Hlídky a dalších osob (např. urážkami, šířením nepravdivých informací a pomluv apod.) v jakékoliv podobě (včetně uzavřených fór komunit, vzkazníků atd).

1.5. Majitel práv k Dračí Hlídce a administrátoři nejsou odpovědni za jednání uživatelů, které je v rozporu s právními předpisy České republiky. Uživatelé berou na vědomí, že v případě, že poruší právní předpisy České republiky, vystavují se riziku občanskoprávního soudního řízení nebo i trestního stíhání, zejména pro trestné činy porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu, pomluvy a poškozování cizích práv. Uživatelé berou na vědomí, že administrátoři jsou povinni oznámit spáchání trestného činu, o kterém se při své činnosti na Dračí Hlídce dozví. Uživatelé se provedením registrace zavazují respektovat sankce, které jim mohou být uděleny administrátory v případě, že poruší některé z těchto pravidel nebo některé z dalších pravidel stanovených pro jednotlivé části Dračí Hlídky administrátory.

2. Pravidla využívání služeb Dračí Hlídky

2.1. Uživatelé jsou oprávněni se zaregistrovat na Dračí Hlídce pod „přezdívkou“ (nickem), který musí být v souladu s těmito pravidly (viz níže). Uživatel není oprávněn zaregistrovat se pod nickem, pod kterým je již zaregistrován jiný uživatel. Některé údaje uživatelů jsou neveřejné, uživatel však může nastavením své postavy některý údaje zpřístupnit ostatním uživatelům. Tyto údaje nepodléhají ochraně osobních údajů protože nejsou vyžadovány a uživatel je tímto obeznámen s tím, že tyto informace poskytuje ostatním veřejně a dobrovolně. Uživatel při registraci musí uvést korektní email adresu. Uživatel svou registrací potvrzuje, že jím poskytnuté údaje (email) jsou pravdivé a úplné. Pokud v důsledku nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených uživatelem nebudou administrátoři schopni poskytnout uživateli některé služby, na které by měl uživatel jinak nárok, automaticky a bez náhrady nárok uživatele na tyto služby zaniká.

2.2. Uživateli, který se po dobu minimálně tří kalendářních měsíců ani jednou nepřihlásí do systému, může být jeho nick včetně uživatelem vytvořené herní postavy administrátory zrušen z důvodu neaktivity. U certifikovaných postav se tato doba prodlužuje na jeden rok. Majitel účtu bude informován 10 dnů před smazáním postavy emailem uvedeným při registraci.

2.3. Uživatelé nesmí používat neetické nicky, kterými jsou zejména:

a) nicky vytvořené za účelem poškození jiného nicku (např. původní nick „Marvin“ a neetický nick „marvin_je_hlupak“);
b) zavádějící nicky (např. nicky „system“, „tip“ apod.);
c) napodobeniny jiných nicků (např. původní nick „Marvin“ a napodobenina „Marvin.“, nebo původní nick „Marvin“ a napodobenina „marvin“). O přípustnosti nicku rozhodují vždy výhradně administrátoři.

2.4. Uživatel není oprávněn převést svoji postavu a svůj nick na jiného uživatele nebo na třetí osobu.

2.5. Uživatel je oprávněn svůj účet certifikovat. Certifikace rozšiřuje možnosti využití služeb portálu Dračí Hlídka. Certifikace je úplatná. Na certifikaci účtu nemá uživatel právní nárok a je zcela na uvážení majitele práv k Dračí Hlídce, zda návrh uživatele na certifikaci účtu akceptuje.

2.6. Uživatelé nesmí používat na Dračí Hlídce vulgarismy. To se nevztahuje na případy, kdy je s ohledem na průběh hry použití vhodného vulgarismu literárně přijatelné (tj. případů, kdy je odpovídající vulgární reakce postavy uživatele s ohledem na probíhající hru logická a přijatelná). V každém případě je zakázáno užívání vulgarismů vůči jiným uživatelům. O přípustnosti použití vhodného vulgarismu z důvodu literární vhodnosti rozhodují administrátoři.

2.7. Uživatelé nesmí Dračí Hlídku zahlcovat nesouvislým nebo nesouvisejícím textem, smajlíky, obrázky, odkazy či jiným způsobem (tzv. tapetování).

2.8. Uživatelé nesmí využívat Dračí Hlídku pro vedení diskusí nebo jiným způsobem na následující témata: pedofilie, zoofilie, incestní sex, nekrofilní sex, obchodování s lidmi, prostituce, rasismus, nelegální drogy, a to ani formou chatování, užívání odkazů na webové stránky s uvedenými tématy nebo používáním nicků evokujících tato témata. Uživatelé nesmí využívat Dračí Hlídku pro vedení diskusí na téma sex, pokud vědí nebo mohou předpokládat, že se takové diskuse účastní osoby mladší patnácti let.

2.9. Uživatelé nesmí zneužívat znalosti nicku a přístupového hesla jiného uživatele.

2.10. Uživatelé nesmí zneužít případných systémových chyb a bugů na Dračí Hlídce.

2.11. Uživatelé se provedením registrace zavazují dodržovat všechna ostatní pravidla slušného chování a využívat služeb na Dračí Hlídce pouze v souladu s dobrými mravy. Uživatelé se zavazují respektovat rozhodnutí administrátorů v případě, že administrátoři dospějí k závěru, že určité jednání uživatele při využívání služeb Dračí Hlídky je v rozporu s těmito pravidly nebo v rozporu s pravidly slušného chování.

3. Bezpečnostní pravidla

3.1 Uživatel je POVINEN zvolit si nějaké složité heslo a držet ho v tajnosti (ideální varianta silného hesla je použití aspoň jednoho velkého písmena, aspoň jednoho čísla a délky hesla minimálně 7 znaků).

3.2 V žádném případě ho, ani na výzvu admina, neposkytuje

3.3 Pokud ho po vás někdo požadovat, kontaktujte administrátora na emailu

3.4 Změnu hesla můžete provést ve svém NASTAVENÍ.

4. Sankce za porušení pravidel

4.1. O tom, zda došlo k porušení pravidel Dračí Hlídky uživatelem, rozhodují administrátoři. Uživatelé se zavazují toto rozhodnutí včetně rozhodnutí o sankci za toto porušení pravidel respektovat. Nerespektování rozhodnutí administrátora o porušení pravidel a o sankci bude rovněž považováno za porušení pravidel Dračí Hlídky.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. S ohledem na neustálý rozvoj Dračí Hlídky si majitel práv k Dračí Hlídce vyhrazuje právo tato pravidla či kteroukoliv přílohu těchto pravidel jednostranně změnit, upravit či rozšířit tak, aby tato pravidla respektovala a odrážela vývoj právních předpisů, vývoj sítě Internet a události, k nimž došlo na Dračí Hlídce. Majitel práv k Dračé Hlídce výslovně předpokládá rozšiřování těchto pravidel v souvislosti s rozšiřováním Dračí Hlídky. Každá změna, úprava a/nebo rozšíření těchto pravidel vstupuje v platnost a v účinnost oznámením nové verze pravidel na Dračí Hlídce v sekci Novinky a umístěním nové aktuální verze pravidel na Dračí Hlídkce v sekci „Závazná pravidla“. Uživatelé se zavazují dodržovat aktuální verzi těchto pravidel.

5.2. Veškeré právní vztahy mezi uživateli a majitelem práv k Dračí Hlídce týkající se Dračí Hlídky se řídí právními předpisy České republiky. 

V Ostravě dne 31.10.2016, Pavel „Tirus“ Ondrusz