Dračí Hlídka

6.3.2021

Ahoj všichni,
Dnes ve 14:00 proběhne rozlosování družin pro 1. Turnaj Dračí Hlídky.
Klidně se přijďte kouknout, kterého vypravěče vám štěstěna přidělí 🙂

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBjNDEwMTYtY2NjYy00MzQ4LTk0MmUtMDM3ZGFiYjgzNWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22546b39e9-78ff-405d-b00c-688e59a8d4dc%22%2c%22Oid%22%3a%22d00c1a92-2aaf-42fc-bc2c-63b4017a91d0%22%7d